Maliye Bakanımız
Naci AĞBAL
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Vekilimiz
Mücahit CİVRİZ
DMO E-Satış
DMO Evrak Takip
DMO Evrak Doğrulama
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALT BİRİMLER VE GÖREVLERİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı; Genel Müdürlükçe verilecek teftiş, inceleme ve soruşturmaları yapmak, Ofis ile çalışan müteşebbislerin çalışma şartlarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde denetlemek, Ofisin misyonu ve vizyonunun gelişen şartlara göre yeniden belirlenmesi ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için verilecek gerekli incelemeleri yapmakla görevlidir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği, Ofisin faaliyetleri ile ilgili hukuki meseleler hakkında görüşünü bildirmek, tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde her türlü hukuki işlemden dolayı her tür ve derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde Ofisi temsil etmek, Ofisçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek, Ofisin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmakla görevlidir.

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetim Birimi Başkanlığı; iç denetime ilişkin mevzuat ve standartlar çerçevesinde, Ofisin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlamak, risk yönetimi sistem ve süreçlerinin kurulmasında, geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde yönetime danışmanlık yapmak, disiplinli bir yaklaşımla, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle, Ofisin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmakla görevlidir.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Uzun Vadeli Strateji ve Kalkınma Planları, Orta Vadeli ve Yıllık Programlar ile Hükümet Programı çerçevesinde Ofisin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak Ofisin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve faaliyet raporlarını hazırlamak, Ofisin hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek, Ofis içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliği ve tatmin düzeyini analiz etmek, Ofis Yatırım programını hazırlamakla görevlidir.

 

 

I NOLU SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı; taşıt ve iş makineleri ile bunların akü dahil ekipmanlarının, iç ve dış lastiklerinin ve her türlü akaryakıtın yurt içinden ve dışından alımı ile taşıt ve iş makinelerinin yurt içinden kiralanması, seyahat, nakliye ve sigorta hizmetleri alımını sağlamakla görevlidir.

 

II NOLU SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı; büro mefruşatı, mobilya, temizlik malzeme ve ekipmanları ile ilaç ve tıbbi malzemelerin alımının yurt içinden ve dışından gerçekleşmesi ile görevlidir.

 

III NOLU SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı; bilişim teknolojisi donanımı, paket program yazılımı ve büro makine ve aletleri ile kırtasiye kağıt karton ve mukavva malzemeleri, sair makine ve aletlerin alımının yurt içinden ve dışından gerçekleştirilmesi ile görevlidir.

 

KATALOG DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Daire Başkanlığı; Ofise ait katalog ile çerçeve anlaşmaları ve protokol taslaklarını hazırlamak, katalog ve çerçeve anlaşmaların kapsamına girecek ürünleri diğer birimlerle işbirliği içinde belirlemek fiyat araştırmalarını yapmak veya yaptırmak, ihale ya da pazarlık ilke veya usullerini belirlemek, müteşebbislerin çerçeve anlaşma hükümlerine uygun hareket edip etmediklerini ilgili birimlerle birlikte işbirliği yaparak denetlenmesini sağlamakla görevlidir.

 

PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Pazarlama Daire Başkanlığı; Ofisin faaliyet konusuna giren her çeşit mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler toplamak, değerlendirmek, alım faaliyetlerini planlamak, satış ve hizmet bedelinin tespitine yönelik çalışmaları yapmak, mal ve hizmetlerin ilgililerine teslimini sağlamakla görevlidir.

 

MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

Muhasebe Daire Başkanlığı; Ofisin faaliyetleri ile ilgili muhasebe ve mali işlemleri yapmak, finansman işlerini yürütmek ve bu hususlara ilişkin kanuni yükümlülükleri yerine getirmek, bilanço ve gelir tablosunu süresi içinde hazırlamak, kanuni kesinti ve ödemeler dahil bütün ödeme ve tahsilatı zamanında yapmak, Ofis bütçesini hazırlamak, faaliyetlerin etkinliğini mali yönden ölçmek ve raporlamakla görevlidir.

 

KALİTE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kalite Kontrol Daire Başkanlığı; Ofisin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini hazırlamak ve uygulanmasını gözetmek, gerekli standardizasyonu sağlayacak çalışmaları yapmak, temin edilen mal ve hizmetlerin imalat ve tesellüm safhasında gerektiğinde ara denetim ve muayenelerini yapmak Ofis tarafından sağlanan malların cins ve kalitelerinin yükseltilmesi konusunda ilgili birimler ile işbirliği yapmaklar görevlidir.

 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; Ofisin ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak, Ofisin sigorta, güvenlik, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekle görevlidir.

 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı; Ofisin insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, Ofisin personel atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, Ofisin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmekle görevlidir.

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Ofisin bilişimle ilgili tüm iş ve işlemleri planlamak, geliştirmek, yönetmek, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek, Merkez ve taşra teşkilatının iş akışlarını izleyerek otomasyon konusunda teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzeni önermek ve buna yönelik yazılımları üretmek, bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak, değerlendirmek, otomasyon sistemlerinin işletimini sağlamakla görevlidir.

Günlük Ziyaretçi : 264 ,Toplam Ziyaretçi (2018) : 124486